تاثیر علوم ماورایی بر روی موفقیت کسب و کار از دیدگاه بعد و انرژی