آیا در صنعت پلیمر اسانس میتواند جایگاهی داشته باشد