مصاحبه با مدیرعامل گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند