نوامبر 15, 2020

نرم کن کاتیونیک پرک (ترکNCP-2000)

NCP-2000 این ماده یک نرم کننده کاتیونی اســــت که ۱۰۰ درصد به شکل پرک بوده و قابلیت انحلال بســیار بالایی با آب گرم داشـــــــته و در […]
نوامبر 15, 2020

نرم کن میکرو سیلیکونی کنز

Soft-K120 این ماده قابل استفاده برای منســــــــوجات طبیعی و مصنوعی و ترکیبات آنها می باشد و تاثیرنرمی و لغزش بسیار عالی روی سطح پارچه ایجاد می […]
نوامبر 15, 2020

نرم کن میکرو سیلیکونی

soft-K100 این ماده قابل استفاده برای منسـوجات طبیعی و مصنوعی و ترکیبات آنها می باشد و تاثیرنرمی و لغزش بسیار عالی روی سطح پارچه ایجاد می کند. […]
نوامبر 15, 2020

نرم کن ماکرو سیلیکونی کنز

Soft-MK120 این ماده قابل استفاده برای منسوجات طبیعی و مصنوعی و ترکیبات آنها می باشد و تاثیرنرمی و لغزش بسـیار عالی روی سطح پارچه ایجاد می […]
نوامبر 15, 2020

نرم کن سیلیکونی هیدروفیل کنز

Soft-HK120 این نرم کن ترکیب ســیلیکونی آبدوســت اصــلاح شــده می باشد و قابل استفاده برای منســـــوجات طبیعی و مصـــــنوعی و ترکیبات آنها بوده که تاثیر نرمی […]
نوامبر 15, 2020

نرم کن سیلیکونی هیدروفیل (خمیری و مایع)

Soft-HK100 این نرم کن ترکیب ســیلیکونی آبدوســت اصــلاح شــده می باشد و قابل استفاده برای منســـــوجات طبیعی و مصـــــنوعی و ترکیبات آنها بوده که تاثیر نرمی […]