نوامبر 15, 2020

مونو اتانول آمین

مشخصات مایعی بی‌رنگ و چسبناک با بوی نامطلوب مثل بوی ماهی می‌باشد. جاذب رطوبت است و با کربن دی اکسید واکنش می‌دهد که توسط نور تجزیه […]
نوامبر 14, 2020
تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات (بهدامین)

تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات (بهدامین)

تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات که در بازار به نام تجاری بهدامین شناخته می شود، یک مایع ویسکوز شفاف بوده که بیشترین مورد استفاده آن در محصولات […]
نوامبر 14, 2020

انواع آمین

آمین ها: منبع ترکیبات نیتروژن دار، نیتروژن موجود در جو است که توسط فرآیند تثبیت نیتروژن، مولکول نیتروژن به آمونیاک کاهیده می‌شود. آمونیاک حاصله به ترکیب‌های […]