نوامبر 15, 2020

مونو اتانول آمین

مشخصات مایعی بی‌رنگ و چسبناک با بوی نامطلوب مثل بوی ماهی می‌باشد. جاذب رطوبت است و با کربن دی اکسید واکنش می‌دهد که توسط نور تجزیه […]
نوامبر 15, 2020

تری اتانول آمین

مشخصات مایعی بی‌رنگ و ویسکوز با بویی شبیه به آمونیاک است. جامدی کریستالی می‌باشد. در آب قابلیت انحلال دارد. این ماده بر روی چشم اثری ندارد […]
نوامبر 14, 2020
تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات (بهدامین)

تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات (بهدامین)

تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات که در بازار به نام تجاری بهدامین شناخته می شود، یک مایع ویسکوز شفاف بوده که بیشترین مورد استفاده آن در محصولات […]