نوامبر 14, 2020
ایزوتیازولین

ایزوتیازولین

ایزوتیازولین چیست (What is isotiazoline) اهمیت ایزوتیازول و ترکیبات حاوی هسته ایزوتیازول طی چند سال اخیر در حال افزایش است. ایزوتیازولین (isotiazoline) یک ترکییب شیمیایی آلی حاوی […]
نوامبر 14, 2020
بایوساید

انواع بایوساید

برای نمایش لیست قیمت به آخر این مقاله مراجعه کنید بایوساید چیست فعالیت موجودات زنده مانند جلبک ها، قارچ ها، باکتری های هوازی و بی هوازی، صدف ها، […]